Όροι Χρήσης

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

 

Το site αυτό ανήκει αποκλειστικά στον Δημήτριο Βλαχόπουλο του Διονυσίου και της Ευανθίας, κάτοχον του υπ’ αριθμόν ΑΚ546005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, εκδοθέντος από ΑΤ Κυψέλης, κάτοικον Αθήνας οδός Μεσογείων 131.

 

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, καθώς και οποιαδήποτε ιδέα, σχόλιο, πρόταση, γραφική απεικόνιση, σήμα ή διαφημιστικό που περιέχεται στην παρούσα ηλεκτρονική σελίδα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Δημητρίου Βλαχόπουλου, ο οποίος και επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων του περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού που περιέχεται στην παρούσα ηλεκτρονική σελίδα και ειδικότερα η αντιγραφή, διανομή, αποστολή ή αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική) χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Δημήτρη Βλαχόπουλου.

 

Όλο το υλικό που εκτυπώνεται από την παρούσα ηλεκτρονική σελίδα καθώς και οτιδήποτε μπορεί να γίνει Download από αυτήν (Δελτία τύπου/ PDF αρχεία, κλπ) στον Η/Υ σας, είναι αυστηρά για την προσωπική σας χρήση και είναι και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία του Δημητρίου Βλαχόπουλου.

 

Ο Δημήτριος Βλαχόπουλος δεν ευθύνεται για τη ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της παρούσας ηλεκτρονικής σελίδας από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, διακοπές, καθυστερήσεις κατά την χρήση της σελίδας ή την μετάδοση των περιεχομένων σε αυτή πληροφοριών, διακοπές της σύνδεσης ή για άλλους λόγους.

 

Ο Δημήτριος Βλαχόπουλος δεν εγγυάται τίποτα για προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε ηλεκτρονικές σελίδες, στις οποίες ο χρήστης μπήκε μέσω της δικής του ηλεκτρονικής σελίδας (links).

 

Ο Δημήτριος Βλαχόπουλος διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την ηλεκτρονική του σελίδα ή μέρος αυτής ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό της κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιήσει τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούριων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Επίσης μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή της περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

Χρήση και προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Ο Δημήτριος Βλαχόπουλος δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των φίλων και πελατών του. Για να επιτευχθεί ή καλύτερη εξυπηρέτησή σας είναι σημαντικό εσείς, ο φίλος και πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

 

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα, γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997) και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της αρμόδιας Αρχής. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Επίσης οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές μαζί μας. Δεν χρησιμοποιούνται από ΚΑΝΕΝΑΝ άλλον εκτός του Δημητρίου Βλαχόπουλου και των εντεταλμένων από αυτόν υπαλλήλων και συνεργατών του. Πλην όμως τόσον ο Δημήτριος Βλαχόπουλος όσο και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμία ευθύνη στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών επιθέσεων τρίτων που αποσκοπούν στην υποβάθμιση της ασφάλειας που παρέχεται στο χρήστη από την παρούσα ιστοσελίδα. Επίσης παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το Νόμο ή συλλογή, η χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί on line, χωρίς προηγουμένως να απαιτείται οποιαδήποτε συναίνεσης εκ μέρους σας (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

 

Συναίνεση

 

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας εκ μέρους σας και η υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων, συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, από τον Δημήτριον Βλαχόπουλο και τους εντεταλμένους από αυτόν υπαλλήλους και συνεργάτες του.

 

Συμπλήρωση φόρμας παραγγελίας

 

Αν έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό, θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσετε για να συμπληρώσετε μια φόρμα παραγγελίας. Τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτό το λογαριασμό θα χρησιμοποιηθούν στη συμπλήρωση της παραγγελίας κι εσείς θα πρέπει να συμπληρώσετε ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία, όπως τυχόν διαφορετική διεύθυνση αποστολής προϊόντων (προαιρετικά) στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου (ΑΦΜ, ΔΥΟ,κλπ), όπου είναι απαραίτητο.

 

Ταχυδρομείο – Ταχυμεταφορές

 

Η εκτέλεσις των παραγγελιών των πελατών μας γίνεται με το ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορείς στους οποίους προωθούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση αποστολής, ώστε να είναι εφικτή η παράδοση της παραγγελίας σας. Η γενομένη εκ μέρους σας παραγγελία συνεπάγεται αυτόματα και την συναίνεσή σας για την παροχή των ως άνω προσωπικών σας στοιχείων εις το ταχυδρομείο ή τους επιλεγμένους από εμάς ταχυμεταφορείς.

 

Περιορισμός Ευθύνης

 

Ο Δημήτριος Βλαχόπουλος, οι υπάλληλοί του, οι συνεργάτες του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά αναφερομένων, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρ’ηση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν είχαν ενημερωθεί, γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν αυτή την πιθανότητα.

 

Αρμόδια Δικαστήρια

 

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ηλεκτρονικής σελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από αυτούς είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.